REGULAMENTUL CONCURSULUI “Pop Up Museums” (Perioada: 22.02.2021 18.07.2021)

 

Art. 1 — Organizatorul

1.1. Organizatorul Concursului cu premii “Pop Up Museums” (denumit in continuare “Campania") este SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L. (denumita in continuare “Organizator"), cu sediul social in Calea Vacaresti, nr. 391, etaj 2, camera 1, sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului aI Municipiului Bucuresti sub nr. J40/11072/2004, Cod Unic de Inregistrare RO 16586012, avand numar de operator de date personale 12126. Campania se deruleaza prin intermediul S.C. Pastel AGE S.R.L., societate juridica romana cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Ardeleni, nr. 33, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului cu numarul J40/6356/2006, cod fiscal RO 18591201, in calitate de Agentie Imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul Campaniei si gestionare premii, denumita in cele ce urmeaza „Agentie".

1.1.2 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, confidentialitatea acestora este asigurata, aceste operatiuni vor fi realizate de catre agentie.

1.1.3. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul sau Agentia, au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantul le va furniza despre ei, un membru al familiei ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing, publicitate si statistica. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai angajatilor autorizati.

Conform Legii nr. 677/2001, participantul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, acesta are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Societate Dezvoltare Comercial Sudului (SDCS) S.R.L.  sediul social in Calea Vacaresti, nr. 391, etaj 2, camera 1, Sect. 4, Bucuresti, Romania, in atentia departamentului de marketing. De asemenea, participantului ii este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

1.1.4. Participarea Ia concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor si a castigatorilor ca datele de contact sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.

Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice

continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii Ia concurs, extragerii si acordarii premiilor.

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament denumit in continuare „Regulamentul".

1.2.1. Prin participarea Ia aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art 2 — Durata si Iocul de desfasurare aI Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata offline, in incinta centrului comercial Sun Plaza.

2.2. Campania si inscrierile in Campanie, in incinta centrului comercial Sun Plaza, vor incepe in ziua de 22.02.2021 si vor dura pana in ziua de 18.07.2021.

 

Art. 3 — Drepturile de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii Ia Campanie numai persoanele fizice („Participantii") cu domiciliul sau resedinta in Bucuresti sau Ilfov care au acces direct la centrul comercial Sun Plaza.

3.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 1. angajatii companiei S.C. SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L. si  S.C.  Pastel AGE S.R.L. si respectiv asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara campania.
 2. asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara Campania.
 3. angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei
 4. de asemenea, rudele de gradul I ale angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

Art. 4 — Premiile Campaniei

4.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris Ia Art. 5, urmatoarele premii:

 

 

Valoarea neta a unui premiu care ajunge la beneficiar (un kit) este de 532 RON (fara TVA).

Valoarea totala pentru cele 3 premii (cele 3 kituri) este de 1596 RON (fara TVA).

 

Art. 5 — Mecanismul desfasurarii Campaniei

5.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

5.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;
 2. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata Ia Art. 2.2 de mai sus;

5.2. Modalitatea de inscriere in Campanie

 1. Participantii se pot inscrie in Campanie incepand cu data de 22.02.2021 pana pe 18.07.2021.
 2. Participantii se pot inscrie in Campanie in Sun Plaza, etaj 1, Info Point, dupa urmatorul mecanism:

Fiecare participant trebuie sa prezinte un bilet de la orice muzeu vizitat din Bucuresti in perioada 22.02.2021 – 18.07.2021 si primeste un cupon de participare la tragerea de sorti pentru unul din cele trei premii oferite de Sun Plaza. Vizitatorii vor aduce biletul de la muzeu pentru a primi in schimb un cupon de participare la tragerea de sorti. Fiecare bilet echivaleaza cu o sansa in plus de castig. Pe spatele cuponului participantii vor scrie datele personale si de contact: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si judetul/sectorul din care fac parte. Biletele vor fi numerotate de la 1 la 1000.

 

Art. 6 — Validarea si acordarea premiului

6.1. Validarea si oferirea premiilor se va face in Centrul Comercial Sun Plaza in perioada 19-28.07.2021 de catre Reprezentantul Centrului Comercial Sun Plaza.

Premiul acordat nu poate fi cedat si nici inlocuit cu alte premii. Nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul altor participati, in ordinea participarii acestora. In cazul in care participantii nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.3. Pentru a putea fi desemnat castigator, un participant trebuie sa respecte articolele 3 si 5.

6.4. Premiile concursului se vor acorda in urma unei extrageri desfasurate de catre Organizator in conformitate cu prezentul Regulament. In cadrul extragerii vor fi alesi cate un castigator si trei rezerve. Biletele vor fi numerotate, iar extragerea se va realiza folosind random.org.

6.5. Castigatorii vor fi anuntati miercuri, 21.07.2021, incepand ora 13:00, printr-o postare pe pagina de Facebook Sun Plaza: https://www.facebook.com/Sun.Plaza.Shopping.Center si vor fi  contactati la numarul de telefon lasat in ziua inscrierii.

6.6. Premiile se vor revendica din incinta Sun Plaza, Info Point, etajul 1, iar fiecare castigator va fi programat in prealabil pentru ridicarea premiului.

6.7. Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.

 

Art. 7 - Regulamentul oficial aI Campaniei

7.1. Regulamentul oficial aI Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului.

 1. in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook

https://www.facebook.com/Sun.Plaza.Shopping.Center

 1. in format electronic, prin accesarea website-ului

https://www.sun-plaza.ro

 1. in format fizic, la biroul de informatii (Info Point) al Centrului Comercial Sun Plaza, situat la etajul 1

Potrivit Iiberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale se supun prevederilor prezentului Regulament.

7.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire Ia orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-uI www.sun-pIaza.ro cu ceI putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 8 - AIte Clauze

8.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

 

Art. 9 – Taxe

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul aferent premiilor acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza normelor metodologice date în aplicarea acestora aprobate prin Hotărârea Guvernului 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

9.2. Orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu premiile, dacă există, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

Art. 10 - Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1. Datele cu caracter personal prelucrate

In scopurile mentionate mai jos, va vom solicita urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, judet de domiciliu.

Aceste date vor fi solicitate tuturor participantilor la concurs, pentru a-i putea identifica in urma extragerii.

10.2. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:

 1. pentru preluarea, validarea, oferirea unui premiu si, daca este cazul pentru plata impozitelor si taxelor datorate prin retinere la sursa etc.
 2. Scop si temei: Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru derularea Campaniei Promotionale. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea respectarii cerintelor legale de desfasurare, imposibilitatea identificarii dumneavoastra si, implicit, anularea participarii sau a premiilor acordate. Prelucrarea datelor dumneavoastra are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.
 3. pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Organizator prin intermediul website-ului.
 4. Scop si temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati in mod explicit. In cazul in care nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie folosite in alt scop – exceptand cel de participare la Campania Promotionala - si in cazul in care nu sunteti declarat castigator, ele vor fi sterse automat din evidenta Organizatorului, in termen de 30 de zile de la incheierea Campaniei Promotionale.

10.3. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, urmatoarele drepturi:

1) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

2) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

3) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

4) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a);

6) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, respectiv Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, b-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Romania.

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Vacaresti, nr. 391, etaj 2, camera 1, sector 4, Bucuresti, Romania, in atentia „Departamentului Marketing,”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

10.4. Durata pentru care va prelucram datele

Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti participant la o campanie/promotie, iar in urma participarii veti fi printre castigatori, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a concursului si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Organizatorului (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

 

Art. 11 - Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

Organizatorul

SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L.

 

Prin,

 

S.C. Pastel AGE S.R.L.

In calitate de Agentie Imputernicita